Pozvánka na 20 zasadnutie obecného zastupite?stva vo Velušovciach, ktoré sa bude kona? d?a 9.3.2018 o 18.00 hod na obecnom úrade vo Velušovciach 

Zverejnené: 5.3.2018 

----------------------------------------------------------------------------------------  

Návrh Závere?ný ú?et obce Velušovce za rok 2017 

Zverejnené: 21.2.2018 

----------------------------------------------------------------------------------------   

 Verejná vyhláška - Oznámenie o za?atí konania o dodato?nom povolení stavby pod?a § 88a stavebného zákona - miestna komunikácia

Zverejnené: 12.2.2018 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 Oznámenie o ukon?ení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov pod?a pôvodného § 15 zákona ?íslo 330/1991 Zb.

----------------------------------------------------------------------------------------