Starosta obce

Ing. Rastislav Zemnik
Naroden: 5.4.1979
Bydlisko: Veluovce 63, 955 01

Adresa:

Obecn rad ?. 181
955 01 Topo??any
mob: 0911 533 726
e-mail: starosta@velusovce.sk

Zvolen za starostu obce od roku 2015 do 2018.

Starosta je predstavite?om obce a najvym vkonnm orgnom obce. Funkcia starostu je verejn funkcia. Funk?n obdobie starostu sa skon? zloenm s?ubu novozvolenho starostu. Starosta zvolva a vedie zasadnutia obecnho zastupite?stva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonva obecn sprvu, zastupuje obec vo vz?ahu k ttnym orgnom, k prvnickm a fyzickm osobm, rozhoduje vo vetkch veciach sprvy obce, ktor nie s zkonom alebo tattom obce vyhraden obecnmu zastupite?stvu.