Vyhlásenie o splnení pravidiel webového sídla.


V sú?asnosti prebieha reštrukturalizácia oficiálnej internetovej stránky obce Velušovce (www.velusovce.sk), ktorá je motivovaná snahou o dodržiavanie štandardov pre informa?né systémy verejnej správy – najmä výnos MF SR ?. 312/2010 Z.z. o štandardoch pre informa?né systémy verejnej správy.

Cie?om internetovej stránky je zabezpe?i? dostupnos? informácií pre ?o najvä?ší po?et ?udí, najmä používate?ov s funk?nými zníženiami, a tak zvýši? aktívnu ú?as? a integráciu osôb s postihnutím v spolo?nosti.

Oficiálna internetová stránka obce Velušovce sp??a zásady prístupnosti pod?a metodiky Blind Friendly, W3C HTML a W3C CSS.

Internetová stránka sa optimalizuje pre : Internet Explorer 7,8,9 a Mozilla Firefox 3,4.