Obec pri vkone samosprvy najm:

* vykonva kony svisiace s riadnym hospodrenm s hnute?nm a nehnute?nm majetkom obce a s majetkom vo vlastnctve ttu prenechanm obci do uvania,
* zostavuje a schva?uje rozpo?et obce a zvere?n ?et,
* rozhoduje vo veciach miestnych dan a miestnych poplatkov a vykonva ich sprvu,
* usmer?uje ekonomick ?innos? v obci, a ak tak ustanovuje osobitn predpis, vydva shlas, zvzn stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikate?skej a inej ?innosti prvnickch osb a fyzickch osb a k umiestneniu prevdzky na zem obce, vydva zvzn stanovisk k investi?nej ?innosti v obci,
* utvra ?inn systm kontroly a vytvra vhodn organiza?n, finan?n, personlne a materilne podmienky na jeho nezvisl vkon,
* zabezpe?uje vstavbu a drbu a vykonva sprvu miestnych komunikci, verejnch priestranstiev, obecnho cintorna, kultrnych, portovch a ?alch obecnch zariaden, kultrnych pamiatok, pamiatkovch zem a pamtihodnost,
* zabezpe?uje verejnoprospen sluby, najm nakladanie s komunlnym odpadom a drobnm stavebnm odpadom, udriavanie ?istoty v obci, sprvu a drbu verejnej zelene a verejnho osvetlenia, zsobovanie vodou, odvdzanie odpadovch vd,
* utvra a chrni zdrav podmienky a zdrav spsob ivota a prce obyvate?ov obci, chrni ivotn prostredie, ako aj utvra podmienky na zabezpe?ovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelvanie, kultru, osvetov ?innos?, zujmov umeleck ?innos?, telesn
kultru a port,
* pln lohy na seku ochrany spotrebite?a a utvra podmienky na zsobovanie obce; ur?uje nariadenm pravidl ?asu predaja v obchode,
* obstarva a schva?uje zemnoplnovaciu dokumentciu sdelnch tvarov a zn, koncepciu rozvoja jednotlivch oblast ivota obce, obstarva a schva?uje programy rozvoja bvania a spolupsob pri utvran vhodnch podmienok na bvanie v obci,
* vykonva vlastn investi?n ?innos? v zujme zabezpe?enia potrieb obyvate?ov obce a rozvoja obce,
* zaklad, zria?uje, zruuje a kontroluje pod?a osobitnch predpisov svoje rozpo?tov a prspevkov organizcie, in prvnick osoby a zariadenia,
* organizuje miestne referendum o dleitch otzkach ivota a rozvoja obce,
* zabezpe?uje verejn poriadok v obci; nariadenm me ustanovi? ?innosti, ktorch vykonvanie je zakzan alebo obmedzen na ur?it ?as alebo na ur?itom mieste,
* vedie obecn kroniku v ttnom jazyku,
* zabezpe?uje ochranu kultrnych pamiatok v rozsahu osobitnch predpisov a db o zachovanie prrodnch hodnt,
* pln lohy na seku socilnej pomoci,
* vykonva osved?ovanie listn a podpisov na listinch.

Na obec mono zkonom prenies? niektor lohy ttnej sprvy, ak je ich plnenie tmto spsobom racionlnejie a efektvnejie. S prenesenm loh na obec, tt poskytne obci potrebn finan?n a in materilne prostriedky.


Orgnmi obce Veluovce s:

* Obecn zastupite?stvo
* Starosta obce


Obecn zastupite?stvo obce Veluovce je zastupite?sk zbor obce zloen zo 7 poslancov zvolench v priamych vo?bch obyvate?mi obce na obdobie 4 rokov. Ich funk?n obdobie skon? zloenm s?ubu novozvolench poslancov OcZ. OcZ rozhoduje o zkladnch otzkach ivota obce, osobitne vyhradench zkonom o obecnom zriaden.
Starosta obce je predstavite?om obce a jeho najvym vkonnm orgnom, ktorho volia obyvatelia obce na 4 roky.